Tarify Gamma

G_100 G_200 G_400 G_X
Měsíční paušál 89 Kč 170 Kč 250 Kč 320 Kč
Kredit na volání v ČR bez prémiových čísel 60 min 160 min 400 min -
Volání a SMS: Pevné a mobilní linky v ČR 1,50 Kč 1,50 Kč 1,50 Kč 0 Kč
Okolní státy - pevné sítě 3,00 Kč 2,50 Kč 0 Kč
MMS v ČR 5,00 Kč
Bez dat nelze nelze lze lze
1,5 GB nelze 129 Kč 129 Kč 129 Kč
2,5 GB 210 Kč 210 Kč 210 Kč 210 Kč
6 GB 360 Kč 360 Kč 360 Kč 360 Kč
Ostatní typy hovorů Hovory Kč/min.
Volání do hlasové schránky 1,00 Kč
Volání na čísla začínající 81x, 83x, 843, 844, 845, 846, 855 (Modré číslo) 3,30 Kč
Volání na čísla začínající 840, 841, 842, 847, 848, 849 (Bílé číslo) 4,00 Kč
Tísňové volání 112, 150, 155, 156, 158 Zdarma
Linka důvěry pro děti 116111 Zdarma
Volání na čísla začínající 800 a 00800 (Zelené číslo) Zdarma
Informace o tel. číslech 1180, 1181, 1188 12,42 Kč/spojení + 20,75 Kč/min.
Volání na zkrácená čísla začínající 12, 13, 14 (Komerční, nekomerční služby) 8,00 Kč
Volání na čísla začínající 700 Jako do pevných sítí dle tarifu
Volání na čísla začínající 701 9,00 Kč

Volání a SMS na prémiová čísla a DMS (Dárcovské SMS)

Výběr ceny za služby a informace poskytnuté třetí stranou je prováděn na základě nedaňového dokladu, který je přílohou faktury za telekomunikační služby poskytnuté společností DOKAMO. Splatnost nedaňové části faktury je totožná se splatností vlastní faktury za telekomunikační služby DOKAMO. Povinnost vystavit na vyžádání daňový doklad, jakožto i povinnost odvodu DPH, je na straně smluvního partnera (provozovatele služby). Smluvní partner je povinen účastníkům společnosti DOKAMO, po předložení nedaňového dokladu od DOKAMO, vystavit řádný daňový doklad na poskytnuté služby a informace.

Ceny a objemy volání na služby poskytnuté třetí stranou se nezapočítávají do objemu volání, na který jsou uplatňovány příslušné objemové slevy, ani do výpočtu ceny minimálního měsíčního plnění.

Volání, SMS Cena
Volání na čísla 90X AB XXXX Číslice na pozici AB vyjadřují cenu v Kč/min. včetně DPH. Účtování po minutách.
Volání na čísla 905 AB XXXX Číslice na pozici AB x 10 vyjadřují cenu v Kč/hovor. včetně DPH.
Volání na čísla 908 AB XXXX Číslice na pozici AB vyjadřují cenu v Kč/hovor. včetně DPH.
SMS na čísla 90X XX AB Číslice na pozici AB vyjadřují cenu v Kč/SMS včetně DPH.
Příchozí SMS z čísel 90X XX ABC Číslice na pozici ABC vyjadřují cenu v Kč/SMS včetně DPH.
SMS na čísla 90X XX Standardní cena SMS dle tarifu.
DMS - odchozí SMS na číslo 87777 0,00 Kč/SMS
DMS – příchozí SMS z čísla 87777 30 Kč/SMS včetně DPH, příjemce obdrží 27 Kč.

Roaming

Volání do zahraničí Hovory Příchozí SMS MMS
EU a EEA (zóna 1) 1,60 Kč 1,50 Kč 5 Kč
Mimo EU a EEA (Zóna 2 = Evropské země mimo EU + USA, Rusko, Kanada, Izrael, Egypt a Čína) 50 Kč 30 Kč 20 Kč 30 Kč
Mimo EU a EEA (zóna 3 = Zbytek světa + satelitní sítě) 90 Kč 60 Kč 30 Kč 40 Kč

RYCHLOST PŘIPOJENÍ V ZÁVISLOSTI NA DANÉTECHNOLOGII

Technologie Odhadovaná maximální rychlost Inzerovaná rychlost
Stahování Odesílání Stahování Odesílání
EDGE 0,2 Mb/s 0,1 Mb/s 0,125 Mb/s 0,04 Mb/s
HSPA 7,2 Mb/s 3,6 Mb/s 5 Mb/s 1 Mb/s
HSPA+ 20 Mb/s 5,76 Mb/s 5 Mb/s 1 Mb/s
LTE 20 Mb/s 5,76 Mb/s 15 Mb/s 5 Mb/s
LTE Advanced 20 Mb/s 5,76 Mb/s 15 Mb/s 5 Mb/s

FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ RYCHLOST PŘIPOJENÍ

Zavazujeme se poskytovat službu koncovému uživateli v co nejvyšší možné kvalitě. Dosažitelná rychlost poskytované služby však závisí na mnoha faktorech, a to na obecných faktorech neovlivnitelných z naší strany ani ze strany koncového uživatele, ale i na faktorech, které může koncový uživatel přímo ovlivnit. Mezi faktory ovlivňující kvalitu služby patří zejména:
Využívaná technologie, úroveň pokrytí signálem, zařízení, které koncový uživatel k připojení používávýkon vysílače, prostřednictvím kterého koncový uživatel službu využívá, počasí, vegetace, umělé horizonty, rušeníbudovami ve výstavbě, živelní pohromy, charakter budovy, ve které koncový uživatel službu využívá, nová výstavba, poloha koncového zařízení, frekvenční pásmo, cesta šíření signálu , náhodná koncentrace koncových uživatelů, sdílení kapacity současným připojením více koncových zařízení, v případě roamingových služeb zásah ze strany roamingového partnera, prostřednictvím kterého koncový uživatel služby v zahraničí využívá. V případěúspěšného připojení koncového uživatele poskytujeme koncovému uživateli vzhledem k výše uvedeným neovlivnitelným faktorům minimální garantovanou rychlost 16 kb/s pro stahování dat a 16 kb/s pro odesílání dat.


DEFINICE O VADÁCH A ODPOVĚDNOSTI ZA NĚ

Vadou služby je změna výkonu služby spočívající v poklesu rychlosti stahování nebo odesílání pod 25 % inzerovanérychlosti stahování nebo odesílání, a to po souvislou dobu delší než 30 minut (velká trvající odchylka) nebo během jedné hodiny alespoň desetkrát po souvislou dobu delší než 1 minuta (velká opakující se odchylka). Velké odchylky od inzerovaných a běžně dostupných rychlostí stahování nebo odesílání mohou mít za následek zpomalení a v extrémním případě až zastavení přístupu k internetu. To se projeví zhoršením kvality streamovaného videa ve vysokém rozlišení, zpomalením načítání obrázků, online hry nebude možné spustit nebo nebudou fungovat plynule, delší dobou odezvy, pozdější aktualizacíči delší dobou stahování nebo vkládání dat v aplikacích a službách, kterévyužívají internet, a v nejhorším případě až nefunkčností takových aplikací a služeb. Pro zjišťování výkonu služby a jejích vad je rozhodné měření mezi koncovým telekomunikačním zařízením a přístupovým bodem k síti internet, a to na transportní vrstvě TCP/IP protokolu. Pokud účastník zjistí aktuální změnu výkonu služby, která by mohla zakládat její vadu, tj. v případě velké trvající odchylky nebo velké opakující se odchylky od běžně dostupné rychlosti, má zákazník možnost uplatnit reklamaci dle čl. 5.2. Všeobecných podmínek.